Απόφαση Δ.Σ Θερμαϊκού σχετικά με απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία.   Leave a comment

                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

                                                

                                       Από τα πρακτικά υπ’αριθμ.17/2011

           της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

   Αριθ.Απόφασης:375/2011                Θέμα:Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά

                                                               με αίτημα του Συλλόγου Εργαζομέ-

                                                               νων, ενόψει της άμεσης εφαρμογής

                                                               του μεσοπρόθεσμου προγράμμα-

                                                               τος που επιβάλλει απολύσεις και         

                                                               εργασιακή εφεδρεία για τους εργα-  

                                                               ζόμενους στον στενό και ευρύτερο  

                                                               Δημόσιο Τομέα.

                                                         

Στους Ν.Επιβάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, Λογοθέτου 1, σήμερα  21 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, μετά την υπ’ αριθ.30.591/16-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Στεφανίδη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Γραμματέας διαπίστωσε, ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 28,        δηλαδή:

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ             1) ΖΑΡΙΦΕ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

    2.ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2)ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

    3.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  3)ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

    4.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              4)ΦΑΡΙΝΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   

    5.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                5)ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    6.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    7.ΚΑΖΟΥΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

    8.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    9.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  10.ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  11.ΝΤΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  12.ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  13.ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  14.ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  15.ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  16.ΦΕΡΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  17.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  18.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ

  19.ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  20.ΜΙΣΑΛΕΜΗ ΙΩΣΗΦ

  21.ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  22.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

  23.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  24.ΚΟΥΚΟΥΡΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  25.ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  26.ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  27.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  28.ΜΩΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αλεξανδρής προσκλήθηκε  και παρίσταται στη Συνεδρίαση.

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος κ.Μαρία Δρακάκη.   

        Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, πρότεινε όπως το παραπάνω θέμα, το οποίο ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητηθεί  ως κατεπείγον  και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε  ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

       Ακολούθως, ο Πρόεδρος ΔΣ κ. Κ. Στεφανίδης, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα διαβάζει κείμενο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας, που αναφέρει ότι στα πλαίσια της αποτροπής και ανατροπής των αντιλαϊκών μέτρων που μέχρι σήμερα είχαν σκοπό την λεηλασία των εισοδημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενόψει της άμεσης εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που επιβάλλει απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία για τους εργαζόμενους στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προτρέπει την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος :

Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού, συνεχίζοντας και επιβεβαιώνοντας την εποικοδομητική συνεργασία με τους συνεργάτες – εργαζόμενους και αναγνωρίζοντας ότι :

Α) Με την εφαρμογή του Καλλικράτη προβλέπονταν η ανεξαρτησία της Τοπικής αυτοδιοίκησης στο να ρυθμίζει τα του οίκου της, ενέργεια που καταργείται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που επιβάλλει το Μνημόνιο.

Β) Οι ΟΤΑ υπέστησαν μείωση οικονομικών πόρων ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες τους.

Γ) Το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στα αυξημένα τους καθήκοντα χωρίς να , λαμβάνουν υπόψη τους ή να επηρεάζονται από τις σημαντικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στους μισθούς τους.

Δ) Υπάρχει συκοφάντηση των εργαζομένων στην Τ.Α, οι οποίοι στην μεγάλη πλειονότητα τους αμείβονται με χαμηλούς μισθούς.

Ε) Γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ώστε με την μέθοδο του κοινωνικού αυτοματισμού να προετοιμαστεί το έδαφος για την εργασιακή εφεδρεία και στους Ο.Τ.Α.

ΣΤ) Η Ελλάδα όπως προκύπτει από απάντηση του επιτρόπου Όλι Ρεν παρουσιάζει το δεύτερο μικρότερο χρέος των Ο.Τ.Α ως ποσοστό του Α.Ε.Π από τις χώρες της Ε.Ε.

Ζ) Με την εφαρμογή της «μεγαλειώδους» μεταρρύθμισης του Καλλικράτη προωθείται η πλήρης διάλυση – το ξεθεμελίωμα της Τ.Α, η κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α με στόχο την συρρίκνωση των υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίηση ορισμένων από αυτές με συνέπεια την δραματική επιβάρυνση στο κόστος εξυπηρέτησης των δημοτών και κατ’ επέκταση των πολιτών.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν καλούμε όλους τους Ο.Τ.Α, την Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε να δημιουργήσουν κοινό μέτωπο αντίδρασης κατά της εφαρμογής τόσο του μνημονίου, όσο και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στους Ο.Τ.Α ανατρέποντας στην πράξη τις επιταγές της Κυβέρνησης και της Τρόϊκας.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του ενόψει της άμεσης εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που επιβάλλει απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία για τους εργαζόμενους στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, το οποίο έχει ως εξής:

          ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού, συνεχίζοντας και επιβεβαιώνοντας την εποικοδομητική συνεργασία με τους συνεργάτες – εργαζόμενους και αναγνωρίζοντας ότι :

Α) Με την εφαρμογή του Καλλικράτη προβλέπονταν η ανεξαρτησία της Τοπικής αυτοδιοίκησης στο να ρυθμίζει τα του οίκου της, ενέργεια που καταργείται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που επιβάλλει το Μνημόνιο.

Β) Οι ΟΤΑ υπέστησαν μείωση οικονομικών πόρων ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες τους.

Γ) Το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στα αυξημένα τους καθήκοντα χωρίς να , λαμβάνουν υπόψη τους ή να επηρεάζονται από τις σημαντικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στους μισθούς τους.

Δ) Υπάρχει συκοφάντηση των εργαζομένων στην Τ.Α, οι οποίοι στην μεγάλη πλειονότητα τους αμείβονται με χαμηλούς μισθούς.

Ε) Γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ώστε με την μέθοδο του κοινωνικού αυτοματισμού να προετοιμαστεί το έδαφος για την εργασιακή εφεδρεία και στους Ο.Τ.Α.

ΣΤ) Η Ελλάδα όπως προκύπτει από απάντηση του επιτρόπου Όλι Ρεν παρουσιάζει το δεύτερο μικρότερο χρέος των Ο.Τ.Α ως ποσοστό του Α.Ε.Π από τις χώρες της Ε.Ε.

Ζ) Με την εφαρμογή της «μεγαλειώδους» μεταρρύθμισης του Καλλικράτη προωθείται η πλήρης διάλυση – το ξεθεμελίωμα της Τ.Α, η κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α με στόχο την συρρίκνωση των υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίηση ορισμένων από αυτές με συνέπεια την δραματική επιβάρυνση στο κόστος εξυπηρέτησης των δημοτών και κατ’ επέκταση των πολιτών.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν καλούμε όλους τους Ο.Τ.Α, την Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε να δημιουργήσουν κοινό μέτωπο αντίδρασης κατά της εφαρμογής τόσο του μνημονίου, όσο και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στους Ο.Τ.Α ανατρέποντας στην πράξη τις επιταγές της Κυβέρνησης και της Τρόϊκας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 375 / 2011. 

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ                            ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΒΕΡΚΟΣ 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: