Απάντηση Δημοτικής Αρχής σε ανάρτηση ιστολογίου activistika.blogspot.com   Leave a comment

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

26/06/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

    Αριθ.Εσ.Πρωτ.:

10
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      
Ταχ. Δ/νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2      
Ταχ. Κώδικας : 57019 ΠΕΡΑΙΑ      
Τηλέφωνο : 2392330003      
Fax : 2392022222      
           
           
           
Θέμα : Απάντηση Δημοτικής Αρχής σε ανάρτηση ιστολογίου activistika.blogspot.com

 

 

 

Στο ιστολόγιο σας αναρτήθηκε στις 12 Ιουνίου 2012 ένα κείμενο με τίτλο «Όταν λεφτά υπάρχουν ….και σπαταλιούνται». Είναι προφανές ότι σκοπός του συντάκτη, ο οποίος έχει κυριολεκτικά απόλυτη άγνοια των δεδομένων του έργου στο οποίο αναφέρεται, είναι η δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων στους αναγνώστες σε σχέση με τη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού. Εκμεταλλευόμενος τη γενικότερη συγκυρία και το σκεπτικισμό που υπάρχει στη δημόσια ζωή γύρω από τις δημόσιες δαπάνες και τον περιορισμό αυτών, προσπαθεί να καταλογίσει στη διοίκηση του δήμου ότι εκτελεί ένα «άχρηστο έργο» επειδή απλά και μόνο βρέθηκαν να υπάρχουν κάποια διαθέσιμα χρήματα από το ΕΣΠΑ.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας – και την ενημέρωση αρχικά του ίδιου του συντάκτη, αλλά και των αναγνωστών του ιστολογίου – πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

 1. Το εν λόγω έργο αφορά στη ««Βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ. 101-109 και 42Τ Τ.Δ. Περαίας – Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ανάπλασης περιοχών του Δήμου μας, η οποία ξεκίνησε επί δημαρχίας Αντώνη Ματζάρη. Πρόκειται δηλαδή για έργο ενταγμένο σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του δήμου και όχι για κάτι αποσπασματικό.
 2. Ειδικότερα, με το έργο αυτό προβλέπεται η ανάπλαση τμήματος του αστικού ιστού του οικισμού της Περαίας στο οποίο σήμερα συγκεντρώνονται πολλές κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Πρόκειται για μια οριοθετημένη και συνεκτική περιοχή 48 στρεμμάτων, για την οποία στόχος είναι αφενός, η ανάδειξή της ως πυρήνα ψυχαγωγίας, πολιτισμού, αναψυχής και εκπαίδευσης, αφετέρου, η σύνδεσή της με το κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον οικισμό, το θαλάσσιο μέτωπο.
 3. Η διαμόρφωση πεζοδρομίων, στην οποία εστιάζεται η ανάρτηση, αποτελεί ένα μικρό μέρος του έργου, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
 • τη δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων για τη σύνδεση των κοινόχρηστων χώρων και των κοινωφελών εγκαταστάσεων της περιοχής μελέτης τόσο μεταξύ τους όσο και με το θαλάσσιο μέτωπο του οικισμού.
 • τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ. 102) που βρίσκεται επί της οδού Πέτρου και Παύλου (πρώην Φιλελλήνων).
 • τη βελτίωση των παιδικών χαρών του  ΚΧ 42Τ με την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού (όργανα, φωτισμός, δάπεδα ασφαλείας).
 • τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στις τρεις κορυφές της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στα ΚΧ 104, ΚΧ 101,  ΚΧ 109 οι οποίοι θα εξυπηρετούν και την ευρύτερη περιοχή.
 • τη βελτίωση του αστικού τοπίου μέσω δενδροφυτεύσεων, ολοκληρωμένων αστικών πρασίνων και τοποθέτησης κατάλληλου εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτισμός, καθίσματα κλπ) .
 • Την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων επί των οδών Φιλίππου – Ακτής, Φιλελλήνων – Θερμαϊκού και Ρήγα Φεραίου – Θερμαϊκού που περικλείουν την περιοχή ανάπλασης.
 • Για την κάλυψη των ηλεκτρομηχανολογικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη την επιταγή ορθολογικότερης κατανάλωσης ενέργειας, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους, προβλέπεται η  αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή) καθώς και η εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων (μέσω υπόγειων δεξαμενών) για τη δημιουργία πιδάκων στη συμβολή της Ρ. Φεραίου και του κάθετου πεζόδρομου μεταξύ των δύο σχολείων. Ειδικότερα, για τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής παρέμβασης, προβλέπεται συνδυασμένο δίκτυο με  φωτοβολταϊκούς και συμβατικούς ιστούς ώστε να διασφαλίζεται η φωταγώγηση της περιοχής την χειμερινή κυρίως περίοδο κατά την οποία η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη. Όσο αφορά τα συγκροτήματα σιντριβανιών, το νερό των πιδάκων αποχετεύεται πλήρως μέσω επιφανειακών σχαρών στα φρεάτια που είναι τοποθετημένα τα ακροφύσια και οι αντλίες των πιδάκων, από όπου επανασυλλέγεται, φιλτράρεται και επανεκτοξεύεται το νερό χωρίς να γίνεται αλόγιστη χρήση του.
 1. Όσο αφορά στον προϋπολογισμό του έργου, για τον οποίον ο συντάκτης επίσης δεν είναι σωστά πληροφορημένος, αυτός ανέρχεται στα 2.805.500,00€ (και όχι πάνω 2.000.000€ όπως αναφέρεται γενικά και αόριστα στο δημοσίευμα) (συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.) και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα της  υπ’ αρ Δ 17α/62/3/ΦΝ437 Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 513 Β’/19-03-2009) «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων» της Δ/νση Νομοθετικού Συντ/σμού και Κωδ/σης  της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 – «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Φ.Ε.Κ.Α’116/18-06-2008).
 2. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο ο δήμος μας υπέβαλλε σχετική πρόταση. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί έργα αστικών αναπλάσεων και μόνον. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και το έργο προκρίθηκε προς χρηματοδότηση. Οι αξιολογητές της διαχειριστικής αρχής είναι εξειδικευμένα στελέχη με γνώση της αγοράς. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, οι διαδικασίες αξιολόγησης των έργων είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ένα σημαντικό στοιχείο που αξιολογείται μεταξύ άλλων είναι και η συνεκτικότητα του έργου που προτείνεται με άλλα έργα στην περιοχή. Έτσι έγινε και στην προκειμένη περίπτωση όπου εκτιμήθηκε το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 3. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική ανάγκη για τους κατοίκους της περιοχής, και το έργο αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν πρόκειται για «..εξωραϊσμούς και αναπλάσεις ( με αέρα – πατέρα λεφτά)…» όπως ελαφρά τη καρδία διατείνεται το δημοσίευμα.

Η διοίκηση του δήμου προσπαθεί να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στη λύση προβλημάτων και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής.

Είναι λοιπόν αστείο, από τη μια πλευρά η κοινή γνώμη να μέμφεται το δημόσιο για μη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, πράγμα που το έχει τόσο πολύ ανάγκη η οικονομία μας στην παρούσα συγκυρία, και από την άλλη ορισμένοι με κακόβουλο και λαϊκίστικό τρόπο, μετερχόμενοι αθέμιτα μέσα – όπως οι ανακρίβειες και η απόκρυψη της αλήθειας – να «πετροβολούν» αντίστοιχες προσπάθειες που αφορούν σε έργα που αξιοποιούν τις χρηματοδοτικές αυτές δυνατότητες.

Επειδή το δημοσίευμα αναφέρεται και στο θέμα της υδροδότησης, προφανώς και στην περίπτωση αυτή ο συντάκτης αγνοεί τα υπό υλοποίηση έργα που αφορούν σε γεωτρήσεις του Δήμου μας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υδροδότησης.  Είναι σκόπιμο να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες μπορούν να παρέχουν σχετική ενημέρωση και λεπτομέρειες, γύρω από αυτό το έργο αλλά και για κάθε έργο που εκτελείται με ευθύνη του Δήμου Θερμαϊκού.

Συνεπώς, προτείνεται στο συντάκτη του δημοσιεύματος και στο διαχειριστή του ιστολογίου, προκειμένου να διασφαλίζουν την εγκυρότητα των πληροφοριών που διακινούν, να ερευνούν πρώτα πολύπλευρα το θέμα που πραγματεύονται και εν συνεχεία να το δημοσιοποιούν. Εξάλλου, η δεοντολογία της δημοσιότητας επιβάλλει την καλή διασταύρωση μιας πληροφορίας προτού αυτή δημοσιευτεί. Εκτός και εάν σκοπός τους δεν είναι η ορθή ενημέρωση των αναγνωστών, αλλά η δημιουργία εντυπώσεων προς η εξυπηρέτηση συμφερόντων.

 

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Posted 26/06/2012 by thermaikos24 in Θερμαϊκός

Tagged with

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: